Regulamin

REGULAMIN SZYBKICH RANDEK I IMPREZ Z UPOLUJSINGLA.PL // POLITYKA PRYWATNOŚCI // REGULAMIN SZYBKIE RANDKI ONLINE

 1. Serwis www.upolujsingla.pl jest własnością firmy “For Fun” Wioleta Ciszewska z siedzibą w Warszawie (NIP 5252258479). Usługi w ramach ww. serwisu realizowane są przez “For Fun” we współpracy z “Magma” Magda Mazur (NIP 6010009187).
 2. Aby wziąć udział w wydarzeniach organizowanych w ramach serwisu www.upolujsingla.pl, takich jak speed dating, szybkie randki, imprezy dla singli i inne, należy wcześniej zgłosić chęć udziału w wybranym wydarzeniu na ww. stronie. Następnie należy potwierdzić ostatecznie swoją obecność, nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.
 3. Przed przystąpieniem do udziału w wydarzeniu wymagana jest opłata w kwocie zależnej od wybranego spotkania.
 4. Osoby chcące uczestniczyć w spotkaniu speed dating zobowiązane są do podania swojego imienia i nazwiska, aktualnego numeru telefonu oraz adresu e-mail. Organizator potrzebuje wyżej wymienionych danych do prawidłowego przebiegu spotkania. Dane te są oczywiście poufne i nie są rozpowszechniane.
  • W trakcie zabawy speed dating uczestnicy wyrażają w otrzymanych wcześniej formularzach chęć dalszego kontaktu z wybranymi osobami. Wskazane w formularzu dane kontaktowe zostają przekazane przez organizatora TYLKO osobom, które wzajemnie wyraziły na to zgodę.
  • Osobom, które wzajemnie wyraziły zgodę na wymianę danych przekazywane są następujące dane: imię, adres email i/lub numer telefonu – do wyboru.
 5. Uczestnicy nie powinni nakłaniać innych uczestników do udostępniana w trakcie spotkania swoich danych kontaktowych.  Podczas spotkania przedstawiamy się tylko imieniem.
 6. W trakcie spotkania speed dating niedopuszczalne jest spożywania napojów zakupionych poza lokalem, w którym odbywa się wydarzenie. Speed dating organizowane są zawsze w lokalach komercyjnych (kawiarnia/klub/pub/restauracja), gdzie można zakupić napoje (bezalkoholowe i/lub alkoholowe) na miejscu.
 7. Organizowane spotkania mają charakter martymonialny, w związku z tym udział mogą brać tylko osoby wolne.
 8. Opłata za udział w wydarzeniu w formie przedpłaty przelewem na rachunek bankowy nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału.
 9. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie występuje możliwość odstąpienia od umowy zawartej w drodze zgłoszenia swojego udziału w wydarzeniu ze ściśle określonym terminem realizacji. Chyba że strony porozumieją się inaczej. Regulują to poniższe punkty.
 10. W przypadku rezygnacji z udziału w wybranej imprezie należy niezwłocznie powiadomić o tym organizatora, jednak nie później niż 24h przed wyznaczonym terminem spotkania. W innym wypadku organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia możliwości udziału w przyszłych spotkaniach.
 11. Odwołanie swojej obecności w dniu imprezy, lub nieobecność na spotkaniu, wiąże się z obowiązkiem opłacenia zarezerwowanego miejsca przez osobę, która zgłosiła rezerwację. Płatności należy dokonać przelewem na rachunek podany w zakładce Kontakt, zgodnie z ceną jak w formie płatności na miejscu).
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyznaczonego spotkania po wcześniejszym poinformowaniu o tym uczestników. W takiej sytuacji wniesione opłaty zostaną niewątpliwie zwrócone.
 13. Organizator nie odpowiada za mniejszą ilość osób, które ostatecznie dotrą na spotkanie, niż wynikająca z planu spotkania podanego w ofercie i kalendarzu.
 14. Osoby, które nie zastosują się do ww. zasad regulaminu mogą zostać niedopuszczone do zabawy speed dating lub wyproszone z niej bez zwrotu poniesionych kosztów. Osobom tym organizator ma prawo odmówić udziału w kolejnych imprezach dla singli organizowanych w ramach serwisu www.upolujsingla.pl.
 15. Ze względu na specyfikę organizowanych wydarzeń, organizator zastrzega sobie prawo odmowy udziału osobie zgłaszającej się – bez podania przyczyny.
 16. Reklamacje przyjmowane są pod adresem email info@upolujsingla.pl i rozpatrywane w ciągu 14 dni.
 17. Obowiązuje zakaz robienia przez uczestników zdjęć na spotkaniu.
 18. Warunkiem uczestnictwa w speed dating jest zapoznanie się z zasadami powyższego Regulaminu.
 19. Serwis www.upolujsingla.pl jest projektem autorskim i całkowicie zabrania się kopiowania jego treści, w tym treści Regulaminu. W związku z tym kopiowanie treści ze strony www.upolujsingla.pl jest nielegalne.

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

1.2. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma “For Fun” Wioleta Ciszewska z siedzibą w Warszawie (NIP 5252258479), e-mail: info@upolujsingla.pl.

1.3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach niezbędnych do realizacji zamówionej usługi oraz za wyrażeniem zgody w celach marketingowych. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony www, nieustanna poprawa jakości świadczonych usług.

1.4. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres działalności serwisu www.upolujsingla.pl, lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

1.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania zamówionej usługi.

1.6. Dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, podmiotowi zajmującemu się obsługą księgową, wyłącznie w związku z realizacją naszych celów.

1.7. Informujemy, iż posiadamy wymagany certyfikat SSL, jesteśmy bezpieczną stroną Internetową. SSL szyfrując dane zapewnia prywatność przesyłanych danych. W związku z tym nie jest możliwe podsłuchanie i odszyfrowanie danych pochodzących z takiej transmisji.

1.8. Informujemy o przysługującym prawie żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych szczególną sytuacją.

1.9. Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku przypuszczenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

1.10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym bądź umyślnym nieuprawnionym ujawnieniem, zmianą, wykorzystaniem czy dostępem do danych zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

REGULAMIN SZYBKICH RANDEK NA PLATFORMIE ONLINE

 1. Serwis www.szybkierandkionline.pl jest własnością firmy “For Fun” Wioleta Ciszewska z siedzibą w Warszawie (NIP 5252258479). Usługi w ramach ww. serwisu realizowane są przez “For Fun” we współpracy z “Magma” Magda Mazur (NIP 6010009187).
 2. Aby wziąć udział w szybkich randkach online należy wcześniej zgłosić chęć udziału w wybranym wydarzeniu poprzez wypełnienie formularza na naszej stronie. Następnie należy dokonać jednorazowej opłaty za rezerwację (przelew online, przelew tradycyjny).
 3. Po dokonaniu opłaty uczestnik wydarzenia dostaje drogą mailową dane dostępowe do platformy online. Hasło jest jednorazowe – dotyczy konkretnego wydarzenia. W rozmowie mogą brać udział tylko 2 osoby,  nie można udostępniać loginu osobom trzecim.
 4. Aby wziąć udział w szybkich randkach ONLINE należy zalogować się na wydarzenie na kilka minut przed jego rozpoczęciem. Następnie po otworzeniu strony internetowej należy zezwolić na działanie mikrofonu i kamery na swoim urządzeniu (telefonie, tablecie, komputerze). Zapytanie lub powiadomienie o konieczności włączenia kamery i mikrofonu najczęściej pojawia się automatycznie po zalogowaniu się na szybkie randki online, przed pierwszą rozmową. Aby je zaakceptować wystarczy kliknąć w „Tak” lub „Zezwól” pod komunikatem, który się pojawi. Jeżeli zapytanie nie pojawia się automatycznie, należy w ustawieniach urządzenia  zezwolić stronie www.szybkierandkionline.pl na dostęp do kamery i mikrofonu. W przypadku gdy kamera i mikrofon nie zostaną udostępnione, połączenia video na szybkich randkach nie będą aktywne.
 5. Niedozwolone jest nagrywanie i udostępnianie rozmów, ponieważ są one absolutnie prywatne.
 6. Dane kontaktowe (imię, dwie pierwsze litery nazwiska, adres mailowy i numer telefonu) przekazywane są tylko i wyłącznie uczestnikom, którzy zaznaczą się wzajemnie w formularzu online.
 7. W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu online należy niezwłocznie powiadomić o tym organizatora – nie później niż 48 godzin przed wyznaczonym terminem spotkania. Inaczej organizator zastrzega sobie prawo do niezwrócenia wniesionej wcześniej opłaty. Jeśli uczestnik zapisze się w czasie krótszym niż 48 godzin przed, to nie ma już możliwości rezygnacji.
 8. Organizator zastrzega sobie również prawo do odwołania wyznaczonego spotkania po wcześniejszym poinformowaniu o tym uczestników. W takiej sytuacji wniesione opłaty zostaną niewątpliwie zwrócone.
 9. Organizator nie odpowiada za mniejszą ilość uczestników niż wynikająca z planu spotkania podanego w ofercie i kalendarzu.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za to co dzieje się podczas spotkania w formie ONLINE.
 11. Ze względu na specyfikę organizowanych wydarzeń, organizator zastrzega sobie prawo odmowy udziału zgłoszonej osobie bez podania przyczyny.
 12. Reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie drogą mailową na adres info@upolujsingla.pl.

Wymagania techniczne Szybkie Randki Online:

Do prawidłowego działania szybkich randek online/video zaleca się korzystanie z najnowszej wersji przeglądarek:

Windows => Chrome, Opera, Firefox.
Android => Chrome, Opera, Firefox, Samsung Internet.
OS / iOS => Safari.

Nie gwarantujemy poprawnego działania naszej platformy w wyniku korzystania z innych programów.

Przed rozpoczęciem spotkania należy wykonać test kamery i mikrofonu. Można to zrobić niezwłocznie na naszej stronie testowej: https://szybkierandkionline.pl/camtest.php

Czas na Twoją randkę!

Wybierz dogodny dla Ciebie termin:

Terminy spotkań w Warszawie Terminy spotkań on-line