REGULAMIN SZYBKICH RANDEK I IMPREZ Z UPOLUJSINGLA.PL // POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Serwis www.upolujsingla.pl jest własnością firmy EMWI POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 31b/590 w Warszawie (NIP 5272850488, REGON 380069017).
 2. Aby wziąć udział w wydarzeniach organizowanych w ramach serwisu www.upolujsingla.pl, takich jak speed dating, szybkie randki, imprezy dla singli i inne, należy wcześniej zgłosić chęć udziału w wybranym wydarzeniu na ww. stronie a następnie potwierdzić ostatecznie obecność.
 3. Przed przystąpieniem do udziału w wydarzeniu wymagana jest opłata w kwocie zależnej od wybranego spotkania.
 4. Osoby chcące uczestniczyć w spotkaniu speed dating zobowiązane są do podania swojego imienia i nazwiska, aktualnego numeru telefonu oraz adresu e-mail. Organizator potrzebuje wyżej wymienionych danych do prawidłowego przebiegu spotkania. Dane te są poufne i nie są rozpowszechniane.
  • W trakcie zabawy speed dating uczestnicy wyrażają w otrzymanych wcześniej formularzach chęć dalszego kontaktu z wybranymi osobami. Wskazane w formularzu dane kontaktowe zostają przekazane przez organizatora TYLKO osobom, które wzajemnie wyraziły na to zgodę.
  • Osobom, które wzajemnie wyraziły zgodę na wymianę danych przekazywane są następujące dane: imię, adres email i/lub numer telefonu – do wyboru.
 5. Uczestnicy nie powinni nakłaniać innych uczestników do udostępniana w trakcie spotkania swoich danych kontaktowych, podczas spotkania przedstawiamy się tylko imieniem.
 6. W trakcie spotkania speed dating niedopuszczalne jest spożywania napojów zakupionych poza lokalem, w którym odbywa się wydarzenie. Speed dating organizowane są zawsze w lokalach komercyjnych (kawiarnia/klub/pub/restauracja), gdzie można zakupić napoje (bezalkoholowe i/lub alkoholowe) na miejscu.
 7. W spotkaniach speed dating organizowanych przez nasz serwis mogą brać udział jedynie pełnoletnie osoby o statusie singla.
 8. Opłata za udział w wydarzeniu w formie przedpłaty przelewem na rachunek bankowy nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału.
 9. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie występuje możliwość odstąpienia od umowy zawartej w drodze zgłoszenia swojego udziału w wydarzeniu ze ściśle określonym terminem realizacji, chyba że strony porozumieją się inaczej. Regulują to poniższe punkty.
 10. W przypadku rezygnacji z udziału w wybranej imprezie należy niezwłocznie powiadomić o tym organizatora, jednak nie później niż 24h przed wyznaczonym terminem spotkania, w innym wypadku organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia możliwości udziału w przyszłych spotkaniach.
 11. Odwołanie swojej obecności w dniu imprezy, lub nieobecność na spotkaniu, wiąże się z obowiązkiem opłacenia zarezerwowanego miejsca przez osobę, która zgłosiła rezerwację (płatności należy dokonać przelewem na rachunek podany w zakładce Kontakt, zgodnie z ceną jak w formie płatności na miejscu).
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyznaczonego spotkania po wcześniejszym poinformowaniu o tym uczestników. W takiej sytuacji wniesione opłaty zostaną zwrócone.
 13. Organizator nie odpowiada za mniejszą ilość osób, które ostatecznie dotrą na spotkanie, niż wynikająca z planu spotkania podanego w ofercie i kalendarzu.
 14. Osoby, które nie zastosują się do ww. zasad regulaminu mogą zostać niedopuszczone do zabawy speed dating lub wyproszone z niej bez zwrotu poniesionych kosztów. Osobom tym organizator ma prawo odmówić udziału w kolejnych imprezach dla singli organizowanych w ramach serwisu www.upolujsingla.pl.
 15. Ze względu na specyfikę organizowanych wydarzeń, organizator zastrzega sobie prawo odmowy, bez podania przyczyny, rezerwacji miejsca osobie zgłaszającej  chęć udziału w spotkaniu.
 16. Reklamacje przyjmowane są pod adresem email info@upolujsingla.pl i rozpatrywane w ciągu 14 dni.
 17. Obowiązuje zakaz robienia przez uczestników zdjęć na spotkaniu.
 18. Warunkiem uczestnictwa w speed dating jest zapoznanie się z zasadami powyższego Regulaminu.
 19. Serwis www.upolujsingla.pl jest projektem autorskim i całkowicie zabrania się kopiowania jego treści, w tym treści Regulaminu. Kopiowanie treści ze strony www.upolujsingla.pl jest nielegalne.

10/07/2019 – EMWI POLSKA Sp. z o.o.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

1.2. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka EMWI POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 31b/590 w Warszawie (NIP 5272850488), e-mail: info@upolujsingla.pl

1.3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach niezbędnych do realizacji zamówionej usługi oraz za wyrażeniem zgody w celach marketingowych. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony www, nieustanna poprawa jakości świadczonych usług.

1.4. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres działalności serwisu www.upolujsingla.pl, lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

1.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania zamówionej usługi.

1.6. Dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, podmiotowi zajmującemu się  obsługą księgową, wyłącznie w związku z realizacją naszych celów.

1.7. Informujemy, iż posiadamy wymagany certyfikat SSL, jesteśmy bezpieczną stroną Internetową. SSL szyfrując dane zapewnia prywatność przesyłanych danych. Nie jest możliwe podsłuchać i odszyfrować dane pochodzące z takiej transmisji.

1.8. Informujemy o przysługującym prawie żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych szczególną sytuacją.

1.9. Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku przypuszczenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

1.10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym bądź umyślnym nieuprawnionym ujawnieniem, zmianą, wykorzystaniem czy dostępem do danych, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

29/05/2018 – EMWI POLSKA Sp. z o.o.